profiel

Gabrielle Taus


gabrielletaus
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Steeds opnieuw paste ik de buitenwereld aan naar hun belevingswereld’ hetkind.org/?p=51218

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsraad waarschuwt voor ‘meetfixatie’

17 februari 2012

gabrielletaus

Geplaatst in: Samenleving,

Scholen moeten meer ruimte krijgen om eigen keuzes te maken over het onderwijs dat ze geven. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat donderdag 16 februari is aangeboden aan minister van Onderwijs Van Bijsterveldt. Volgens de Onderwijsraad moet de overheid de normen stellen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.  Maar te veel verplichtingen zijn volgens de raad niet goed. “Het verplichtende karakter van extra toetsen en examens leidt tot vrees voor een afrekencultuur.”

De raad waarschuwt voor “meetfixatie”. Daarbij wordt meten een doel op zich “in plaats van een middel om te komen tot schoolverbetering”. Zover is het op dit moment nog niet, maar “het is zaak dat Nederland zich ook niet verder op dit pad begeeft”. Meer vrijheid voor scholen is wenselijk, is de conclusie van de raad.

De Onderwijsraad stelt ook dat “goed onderwijs gebaat is bij ruimte voor diversiteit en eigenheid”. Scholen verantwoorden zich naar hun maatschappelijke omgeving en de ouders over accenten die zij leggen in het onderwijs passend bij hun visie, hun leerlingenpopulatie of bij lokale omstandigheden.

Vorig jaar presenteerde het kabinet in diverse actieplannen de ambitie de onderwijskwaliteit te
verhogen en leerprestaties te verbeteren. Hierbij wordt sterk ingezet op centrale normen waar iedere
school aan moet voldoen.

De Onderwijsraad concludeert dat scholen alleen tot duurzame verbetering
van het onderwijs kunnen komen als ze ook de ruimte hebben eigen keuzes te maken over de inrichting
van hun onderwijs, hun organisatie of de relaties die zij aangaan met buitenschoolse partijen. Ruimte
en heldere normen gaan hand in hand, aldus de raad. Scholen die eigen accenten leggen in het
onderwijs passend bij hun onderwijsvisie, hun leerlingenpopulatie of lokale omstandigheden, moeten
zich daarover verantwoorden naar hun maatschappelijke omgeving en de ouders. Het advies Geregelde
ruimte is vandaag aangeboden aan minister Van Bijsterveldt (onderwijs).

Klik op deze lijk voor: Advies-geregelde-ruimte

Onderwijs is een investering met een hoog maatschappelijke rendement. Het versterken van de kwaliteit van het
onderwijs kan alleen in goed samenspel tussen overheid, scholen en leraren gestalte krijgen. De overheid ziet toe
op de deugdelijkheid van het stelsel. Vanuit haar grondwettelijke verantwoordelijkheid moet zij op cruciale
gebieden normen stellen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en deze normen ook te handhaven. Het
gaat hierbij om normen op de gebieden van vakinhouden, prestaties, examinering en bevoegdheidseisen van
leerkrachten.

De Onderwijsraad acht een gedeeld verhaal tussen overheid en onderwijsveld over de waarde van
die normen van groot belang voor het onderwijs. Goed onderwijs is echter ook gebaat bij ruimte voor diversiteit
en eigenheid. Binnen de grenzen van de deugdelijkheidseisen moeten leraren en schoolleiders de vrijheid
hebben hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Versterking van de professionaliteit van het onderwijspersoneel
is daarvoor een belangrijke sleutel. 

Verstandig onderwijsbeleid heeft een langetermijnperspectief. De raad pleit in dit advies voor een beleidsanalytische toets. Hiermee kan vooraf worden nagegaan welke (gewenste en ongewenste) effecten er van beleid te verwachten zijn. Ook de verwachte kosten kunnen daarmee in beeld worden gebracht, op de korte en lange termijn. Een beleidstoets is een waardevol instrument voor de minister bij het nemen van beleidsbeslissingen en versterkt de democratische controle door de Tweede Kamer.

De Onderwijsraad adviseert altijd in zeer zorgvuldig gekozen bewoordingen, maar in het advies van vandaag zit een waarschuwing aan de politiek, schrijft  onderwijsredacteur Bart Funnekotter in NRC Handelsblad:

“Zowel overheid als onderwijs moet uit de voeten kunnen met de aanbevelingen. Toch laat het advies van vandaag zich lezen als een waarschuwing aan de politiek: geef de professionals in het onderwijs de ruimte om hun werk te doen. Leraren en schoolbesturen moeten zich achteraf verantwoorden voor hun prestaties, maar ze moeten de kans krijgen het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.”

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie