profiel

Tynke Hiemstra


Tynke Hiemstra
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Conferentie over kunstonderwijs in Europa: ‘Cultuureducatie helpt leerlingen zich te uiten én betekenis aan de wereld te geven’

12 juli 2014

Tynke Hiemstra

Om het cultuuronderwijs in Nederland optimaler vorm te geven, moet de functie van kunst in de almaar veranderende maatschappij onder de loep worden genomen. Aldus Tynke Hiemstra, programmacoördinator Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds Cultuurparticipatie in onderstaande blog. ‘Kunst helpt leerlingen om zich te uiten maar ook om hen betekenis aan de wereld te laten geven. Twee redenen om bij voortduring te streven naar het creëren van kunsteducatie op hoog niveau.’ Tynke’s blog.

blogbeeld_def‘Onlangs werd de Europese conferentie Quality now! arts and cultural education to the next level gehouden en bijgewoond door 150 beleidsmakers en professionals uit 26 Europese landen. Op het congres draaide het om de stand van zaken rond het cultuuronderwijs binnen het primair onderwijs in Europa en de vraag hoe de kwaliteit te verhogen en te bewaken. De discussies die plaatshadden, gingen o.m. over de doelen van doorlopende leerlijnen voor cultuuronderwijs, de deskundigheid van leerkrachten en het samenspel tussen instellingen en onderwijs. Ook de huidige vorm van cultuureducatie binnen het Nederlandse onderwijs werd besproken. Zoals de doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van de SLO (het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), die sinds kort als Cultuur in de Spiegel is opgeleverd.’

‘Er werden aan het eind van de conferentie verschillende conclusies getrokken. Kunst moet het kind helpen betekenis aan de wereld te geven, cultuuronderwijs moet kinderen leren kunst in te zetten om zich te uiten, enzovoort. De belangrijkste conclusie was toch wel dat het nodig is de functie van kunst in de veranderende maatschappij onder de loep te nemen. Want pas als die functie helder en gedeeld is, kun je een doel en de weg naar goede cultuureducatie bepalen. Daartoe gaan we met alle betrokkenen in gesprek om nieuwe, concrete activiteiten in het primair onderwijs te starten.’

‘De conferentie werd ingeleid door Lode Vermeersch, onderzoeker aan de HIVA in Leuven. Hij presenteerde drie soorten leerlijnen: een leerlijn waarbinnen de lessen kunstzinnige oriëntatie als losse, vaak geïsoleerde vakken gezien worden; een deels geïntegreerde leerlijn waarbij de lessen kunstzinnige oriëntatie onderling samenhang vertonen; en een volledig geïntegreerde leerlijn waarbij de lessen kunstzinnige oriëntatie verweven zijn met de andere vakken. Dat laatste heeft mijn voorkeur en zou vanuit een helicopterview bezien de leerlingen het best in hun algemene ontwikkeling bijstaan.

po_schilderen‘Marc Vermeulen, professor in onderwijssociologie bij TiasNimbas, constateerde vervolgens twee verschuivingen in het onderwijs in Europa. Op politiek niveau verschuift de nadruk steeds meer van het opvoeden van kinderen als goede burgers naar het behalen van doelen en resultaten: wat je erin stopt, moet ook iets opleveren. Daarnaast signaleerde hij de bureaucratisering van het onderwijs: het geven van onderwijs niet meer als roeping, maar als een ambtelijke functie met een bijbehorende behoefte aan wetten en regelgeving waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.’

‘Kortom: de tijd lijkt rijp voor een gesprek met beleidsmakers, wetenschappers en het onderwijs over de functie van kunst in de samenleving en over cultuuronderwijs in een schoolcurriculum dat vraagt om concrete resultaten en heldere regels. Een eerste, belangrijke stap in dit gesprek is de aansluiting van cultuuronderwijs op de pedagogische visie van de school. Laat het nu juist deze stap zijn die op dit moment binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gezet. Belangstellend? Sluit je aan bij de de groep Cultuureducatie met Kwaliteit op LinkedIn. Graag horen we hoe cultuureducatie bij jou op school is geregeld. Of het aansluit bij de pedagogische visie van de school. En welke inspanningen worden verricht om dit te bewerstelligen.’

Tynke Hiemstra is programmacoördinator Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds Cultuurparticipatie. Voor meer informatie: www.fondscultuurparticipatie.nl

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie