profiel

Suze Roelofs


Suze Roelofs
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
EGO-congres in Wijchen, met Ferre Laevers e.a.: ‘Van betrokkenheid naar motivatie’

12 november 2016

Suze Roelofs

Geplaatst in:

Op woensdag 19 april 2017 zal sinds lange tijd weer een EGO-congres (Ervaringsgericht Onderwijs) plaatsvinden. Deze congresmiddag in Wijchen draagt het thema  “Van Betrokkenheid Naar Motivatie” en als keynote-sprekers hebben prof. dr. Ferre Laevers, Ellen Emonds, Ludo Heylen en Marcel van Herpen hun komst toegezegd. In de namiddag staan er 10 boeiende werksessies door zowel interne als externe deskundigen op het programma. Er is keuze uit zo’n 10 verschillende deelsessies.

Piaget heeft ons er in de vorige eeuw al op gewezen dat kinderen zelf ontwerpers zijn van hun eigen leren. Ze nemen hun leren zelf in handen en dus is hun motivatie cruciaal. Daarbij verwerpt Piaget het tot dan toe heersende volgmodel van leren: de leerkracht geeft aan en de kinderen nemen over. Dit volgmodel kan volgens Piaget enkel werken als de kinderen willen volgen; als kinderen gemotiveerd zijn de leerkracht te volgen. Hoe langer hoe meer zien we dat de ideeën van Piaget zijn doorgedrongen in ons huidige mens- en maatschappijbeeld. Het kind/de mens is geen volger meer en wil zijn lot steeds uitdrukkelijker in handen nemen. Deci & Ryan (2002) hebben hierop verder gebouwd en geven in hun zelfdeterminatietheorie aan dat de motivatie afhangt van het realiseren van drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Bron: CEGO).

Op 19 april 2017 vindt het Nederlandse E.G.O.-congres plaats op een unieke inspirerende locatie in Wijchen bij Eromes Marko. De titel van de dag is: Van betrokkenheid naar motivatie en we zullen de nadruk leggen op eigenaarschap van kinderen bij hun eigen ontwikkeling. De dag wordt georganiseerd door het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO, Leuven) en Tweemonds: opvoeding en onderwijs.

Tijdens deze goed gevulde dag wordt inhoud en inspiratie geboden rondom het werken aan eigenaarschap vanuit betrokkenheid en welbevinden. Er wordt ingezoomd op kinderen van 0 tot 13 jaar en verzorgen ook inhouden die ingaan op welbevinden en betrokkenheid in opvoeding en leiderschap.

Dat zal gedaan worden door middel van lezingen, werksessies, een mooie rijke leeromgeving en momenten om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk wordt er voor warm welkom gezorgd en is er een lunch voor iedereen.

Prof. dr. Ferre Laevers, Ellen Emonds, Ludo Heylen en Marcel van Herpen hebben als keynotesprekers toegezegd.

Inschrijven kan via www.tweemonds.nl

Werksessies

Er zijn twee rondes met werksessies

 1. Petra de Luij en Bianca van Eck – Laat de omgeving zijn werk doen!

Wanneer heb jij jezelf voor het laatst ingebeeld hoe een kind de school (of een andere pedagogische werkplaats) waarneemt waar jij werkt? Hoe spreekt de omgeving tot de verbeelding en waartoe nodigt en daagt ‘ie uit? Hoe kun je de omgeving (nog) meer zijn werk laten doen?

 1. Wilma van Esch – Welbevinden en betrokkenheid in de kinderopvang

Baby’s laten al signalen van welbevinden en betrokkenheid zien, peuters kunnen zeer hoog betrokken raken in hun spel. Hoe kunnen deze twee procesvariabelen van dienst zijn in het werk met jonge kinderen?

 1. Resi van der Coer –Ervaringsgerichte leiderschapslessen

Als een hoog welbevinden en dito betrokkenheid voorwaardelijk zijn voor optimale ontwikkeling bij kinderen, dan geldt dan ook voor hun leraren. Wat betekent dit inzicht voor de schoolleider?

 1. Ellen Emonds – Het perspectief van de ouder

Opvoeden vanuit vertrouwen in de kracht van kinderen, met welbevinden en betrokkenheid als oriëntatie. Deze werksessie is voor ouders en opvoeders, maar ook voor iedereen die een verdiepende invulling willen geven aan ouderparticipatie in school.

 1. Suze Roelofs-Emonds – De ervaringsreconsructie

Maak kennis met deze krachtige wijze van intervisie: de ervaringsreconstructie laat je het perspectief van de ander innemen om zo tot verrassende inzichten te komen. Geschikt voor iedereen die met mensen werkt.

 1. Anja van Hirtum – De kracht van de dialoog: gestructureerde feedbackgesprekken

Anno 2017 is het tijd voor een nieuwe kijk op feedback. Hoe kunnen de leergesprekken met kinderen de verdieping krijgen zodat ze bijdragen aan en ondersteunen in de ontwikkeling van het kind? Geschikt voor iedereen die met mensen werkt. 

 1. Onderwijs Maak Je Samen/Korein – Het digitale procesgerichte kindvolgsysteem Looqin

Ontdek het nieuwe digitale procesgerichte kindvolgsysteem Looqin en ervaar wat het voor jou en je werkplek kan betekenen.

 1. Ludo Heylen– Differentiëren is een basishouding, geen trucje of techniek

Differentiëren is geen didactiek maar het leven zelf. Kinderen verschillen per definitie van elkaar en dat vraagt voortdurend afstemming in didactische maar ook in pedagogische zin.

 1. Suze Roelofs-Emonds – Het belang van betrokkenheid in je klas

Een product of resultaat krijgt pas betekenis als je iets kunt zeggen over het proces wat daaraan vooraf gegaan is. Betrokkenheid als zeer specifieke mentale staat wordt enkel zichtbaar in het proces. Heb jij de rust en ruimte om betrokkenheid te observeren en weet je hoe je zo nodig de kansen op een hoge betrokkenheid vergroot?

 1. Els Menu – Vertrek eens zonder thema

‘Vertrek eens zonder thema’ is het durven loslaten van je eigen sturende aanbod en ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van de kinderen in je groep. Durven loskomen van een leerkrachtgestuurde aanpak en ruimte scheppen voor een kindgerichte aanpak. Een krachtige leeromgeving, een rijk klasmilieu… het kenmerk van goed onderwijs. Het idee is mooi om via thematische materiële verrijkingen voor elk kind kansen te geven. Maar slaan we hier niet in door? Wij pleiten om meer ruimte voor initiatief te bieden aan de kinderen, ook bij hun spel in de hoeken.

We willen in dit aanbod zeker niet de sterkte van thematisch werken onderschatten. We willen er wel op wijzen dat een thema pas krachtig is wanneer het ook gedragen wordt door de kinderen en wanneer de leerkracht zich niet verliest in het afwerken van een programma.

 1. Ivan van Gught – Betrokkenheid

De veranderingen die een betrokkenheidsonderzoek op leerkrachtniveau en op teamniveau teweeg brengt, is meer dan een blauwdrukverandering. Ze hebben betrekking op kwaliteitsontwikkeling en inclusie. Vanuit het onderzoek gaan scholen nadenken over alle stappen die ze zetten op vlak van kwaliteit:
-denken we binnen het leeraanbod voldoende aan alle leerlingen?
-komen alle competenties van de leerkracht en het team aan bod?
-doen we er alles aan opdat iedereen zich goed voelt op school?
Het gaat op termijn om paradigmaverschuivingen waarbij men niet alleen de gangbare praktijk en de aanwezige competenties van leerkrachten en/of schoolleider in vraag stelt, maar ook hun professioneel zelfbeeld. De veranderingen zijn immers duidelijk zichtbaar op de klasvloer.

Met betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een bijgestelde aanpak succes treft. Naast de leeromgeving en daarin de leerkracht of begeleider, gaan we na wat er zich in de kinderen, ‘de lerenden’, afspeelt terwijl zij in de klas en op school aan de lessen en activiteiten participeren. Hiervoor gaan we op zoek naar de kwaliteit van hun ervaring. Hoe is het om als leerling in een bepaalde leeromgeving te zitten, of concreet, aan een les of activiteit deel te nemen? Hoe voelt dat? Hoe ervaren ze al die lessen?

De betrokkenheidsscores, verkregen met de scanning-techniek vanuit de Leuvense Betrokkenheidsschaal (LBS), geven een beeld van hoe boeiend een activiteit is geweest. Aanvullend achterhalen we welke factoren voor deze activiteit de hoge en lage scores kunnen verklaren. Ligt het specifiek aan het leerjaar, het vakgebied, de activiteit van de leerling of van de leerkracht? Of is het eerder te vinden in de verbale interactie tussen leerkracht en leerling, de werk- en organisatievorm die de leerkracht gebruikt? Of heeft de lesactiviteit of het meetmoment invloed op die gemiddelde betrokkenheidscores?

Alle resultaten worden verwerkt aan de hand van IBM SPSS Statistics. Er worden verschillende analyses gedaan waardoor heel wat outputgegevens verkregen worden. Zo wordt een schriftelijk verslag gegenereerd.

 1. Ellen Emonds – De autonomie ondersteunde leerkrachtstijl: geef kinderen het stuur in handen

Hoe laten we de kinderen zo snel en veel mogelijk zélf doen wat ze zélf kunnen? Dat vraagt om een omgeving, een aanbod en bovendien een leerkrachtstijl die kansen op betrokkenheid en welbevinden vergroot, zodat alle kinderen (nóg meer) mee gaan doen in de groep en leraar en leerling elkaars steunbron worden.

 1. Ludo Heylen – Masterclass

Naar aanleiding van de plenaire bijdrage in de ochtend van Ludo Heylen is er de mogelijkheid om met Ludo door te praten over de inhoud van zijn verhaal.

 1. Marcel van Herpen – Masterclass

Naar aanleiding van de plenaire bijdrage in de ochtend van Marcel van Herpen is er de mogelijkheid om met Marcel door te praten over de inhoud van zijn verhaal.  

 1. Ferre Laevers – Masterclass

Een specifieke masterclass gericht op de lerarenopleiding: wat staat de pabo’s te doen wanneer we onze toekomstige leerkrachten

 

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie