profiel

admin HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

twitter

Over zelfregulatie: ‘Ga niet af op de gesprekstechnieken die we in het onderwijs kennen, maar laat het kind aan het hetkind.org/?p=64512

Ongeveer 11 minuten geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Thema’s

Er zijn vijf hoofdthema’s waar we onze artikelen op hebben gerangschikt. Hiermee proberen we de bezoeker te helpen in de verdieping van bepaalde thema’s in de onderwijspraktijk.

  • Recht doen aan verschillen
  • Stem van de leerling
  • Brede verantwoording
  • Leraar en persoon
  • Onderwijs: waartoe?

Recht doen aan verschillen

Artikelen in dit thema gaan over het om omgaan met diversiteit, het nemen van verschillen als uitgangspunt voor en in het onderwijs. Concrete onderwerpen die hier aan de orde komen zijn differentiatie, en Passend Onderwijs of Inclusief Onderwijs, hoewel we ons hierbij eerder op de onderliggende principes willen richten, dan op het concrete ‘hoe’ in de klas. Binnen dit thema gaat het ook om omgaan met verschillen in sociale zin, ofwel het ruimte voor anders-zijn voor zowel leerlingen als leraren. Een concreet, actueel onderwerp in dit verband is bijvoorbeeld pesten.

Stem van de leerling

Binnen dit thema gaat het om de wijze waarop de leerling een (volwaardige) partner in het onderwijsproces kan zijn. Concrete onderwerpen die hierbij besproken kunnen worden betreffen de betrokkenheid van leerlingen bij lesinhoud, lesgeven, samenwerking, verantwoording en onderzoek. Specifiek richten we ons binnen dit thema op de aandacht die gegeven wordt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerling.

Brede verantwoordelijkheid

De artikelen in dit thema zijn gericht op het bieden van onderbouwing voor het ‘meer’ dat de school biedt. De opbrengst van onderwijs wordt vaak slechts in ‘smalle zin’ opgevat in termen van cognitieve vaardigheden van leerlingen. Op vrijwel alle scholen zoeken leraren en schoolleiders naar manieren om te verantwoorden welke ontwikkeling bij leerlingen in brede zin ze weten te realiseren. Vaak zit daarin juist de wezenlijke kwaliteit van het onderwijs. Hoe legitimeren leraren en schoolleiders deze aanpakken, die wellicht afwijkt van wat verwacht wordt of gangbaar is? Welke aspecten van ‘outcome’ (naast ‘output’) worden gewaardeerd en in beeld gebracht? En ook: welke ruimte is er voor leraren om hun professionele keuzes te maken en verantwoorden, met het oog op die doelen in brede zin?

Leraar en persoon

Artikelen binnen dit thema gaan in op de professionaliteit in brede zin van het leraarschap. Niet alleen beschikken leraren vakkennis en didactische vaardigheden, maar ook hun persoonlijkheid is nauw verweven met hun handelen als leraar. Het onderkennen en nader ontwikkelen van deze persoonlijke dimensie is van groot belang voor leraren om zichzelf in hun beroep te ontwikkelen. Hierbij gaat het onder andere om de vraag hoe drijfveren, overtuigingen, en/of morele overwegingen van leraren doorwerken in hun professionele handelen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: persoonlijke biografie, normatieve professionalisering en (kern)reflectie.

Onderwijs: waartoe?

Binnen dit thema plaatsen we artikelen die de einddoelen van het onderwijs nader doordenken en bespreken. Het gaat hier om de ‘grote’ onderliggende functies of doelen van het onderwijs, wat in het Engels wel ‘purpose’ wordt aangeduid. Ook gaat het hier om de vraag welke functie(s) onderwijs heeft binnen de bestaande samenleving. Hoe verandert of bestendigt het (huidige) onderwijs bestaande machtsverhoudingen, en op welke manier zou onderwijs kunnen dienen om een democratischer samenleving te bereiken? Hier raakt het thema aan de morele opdracht van het onderwijs, die in het thema Leraar en persoon een persoonlijk perspectief krijgt.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie